PRIVACY BELEID VAN VdSA BV

Inhoud
1. Jouw privacy is belangrijk
2. Jouw recht op privacy
3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

1. Jouw privacy is belangrijk
Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en
transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en
om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking
stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen
We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere
betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.
1.1. Vooraf
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens
verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:
• onze producten en diensten gebruikt
• onze technische omschrijvingen raadpleegt op onze website
• inschrijft op onze nieuwsbrief
• vragen stelt via onze website
• ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
• gebruik maakt van onze wifi
• jouw businesskaartje aan ons afgeeft
• in contact komt met onze vertegenwoordigers bij een plaats- en/of werfbezoek.
Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website :

Home

We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.
Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
VdSA bv, is eadviesbureau voor alles wat betreft bouwadvies. 
• VdSA bvba, Burgemeester Coppensstraat 5 te 9340 Lede, BTW BE 0766.328.902
VdSA is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en derhalve ook jullie
contactpersoon
1.3. Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons
bereiken op de volgende manieren:
• Het adres Burgemeester Coppensstraat 5 te 9340 Lede
• Via mail op het e-mailadres andy@vdsa.be

 

2. Jouw recht op privacy
Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer VdSA bv jouw toestemming
vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag
hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je
voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de
verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan
automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie
te versturen.
Je kan deze aanvraag gratis twee keer per jaar plaatsen met een tussenperiode van minimaal 6 maanden tussen de
twee aanvragen. 
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn. Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de
onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
2.3 Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te
laten wissen.
Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door VdSA bv geweigerd worden, wanneer dit
gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een
wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens
onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons
gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te
doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.
2.5. Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering.
De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale
wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering.
2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te
dragen.
2.7. Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan
daar ook een klacht neerleggen. 
2.8. Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk
aanvraag
• via een brief op het adres Burgemeester Coppensstraat 5 te 9340 Lede
• per e-mail op het e-mailadres andy@vdsa.be
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct
uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren.
Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te
voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We
behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
3.1. VdSA bv moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de
belangrijkste op:
• fiscaal recht
• handelsrecht
• waarborg- en garantie rechten
• je identiteit verifiëren. Dit kan door een duidelijke recente kopie van jouw identiteitskaart te vragen of via de
e-ID.
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of
andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de
uitvoering van een taak van openbaar belang.
3.2. VdSA bv moet zijn contract met je kunnen uitvoeren.
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten. Om je een correcte uitvoering van
onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel
verwerken en beheren.
3.3.VdSA bv verkoopt jouw persoonsgegevens niet
Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
4.1. Van onze zakelijke relaties
Onze zakelijke relaties zijn onze klanten, prospecten en leveranciers.
VdSA bv verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee
zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en
om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende
gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, BTW
nummer, IP adres
4.2. Van onze particuliere klanten
Onze particuliere klanten kopen onze producten en diensten. Om jou als klant te identificeren, om mee te
communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm
nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, IP adres.
4.3. Van onze kandidaat kopers
Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse getoond in onze diensten en VdSA bv wenst
hen dan ook op de hoogte te houden. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens:
naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, IP en e-mailadres.
4.4. Persoonsgegevens via derde partijen
We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die
bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.
4.5. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen
We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we
de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
• een schade te bewijzen
• een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren
4.6. Uw transacties met VdSA bv worden ook verwerkt

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens
5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?
Wij delen jouw gegevens alleen niet.
5.2. We bewaren jouw gegevens niet oneindig
VdSA bv gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden
de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van bestaande klanten, actieve prospecten bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er
in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.